Adatkezelési tájékoztató

Kérlek figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértsd, hogyan kezeljük személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

A csillagkapu.hu oldal üzemeltetője a Csirke Emőke Laura (9027, Győr, Kölcsey utca 12. 2.em/7.) – a továbbiakban: Szolgáltató.

A Szolgáltató adatvédelmi irányelvei folyamatosan elérhetők a főoldalról.

Általános rendelkezések

A Honlapot megnyitó, azt böngésző, vagy annak szolgáltatásait használók – a továbbiakban Felhasználó – a Szolgálató mint adatkezelő az adatok kezelésével összefüggésben tájékoztatja az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében hozott megoldásairól, valamint az érintett felhasználó jogai lehetőségeiről és módjáról, valamint a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról és kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról.

A Szolgáltató minden személyes adatot bizalmasan kezel és megtesz minden olyan lépést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználók információs önrendelkezési jogát.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani jelen adatkezelési tájékoztatót. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések hatályossá válnak a honlapon történő közzététel első használatát követően.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Szolgáltató Honlapjának használatára és az ahhoz való hozzáférésre jelen nyilatkozat tartalma és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok vonatkoznak.

Tartalom:

 1. Definíciók

 2. Adatkezelés célja

 3. Adatkezelés jogalapja

 4. Az adatkezelő

 5. Adatkezelés időtartama

 6. A kezelt adatok

 7. Adatfeldolgozás

 8. Jogérvényesítés

 9. Egyéb rendelkezések

1. Definíciók

A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat az internet használatához alapvetően szükséges alapfogalmaknak tekintjük (pl. e-mail, link, honlap, adat, törlés, zárolás, profil stb.), ezeket külön nem magyarázzuk, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét.

 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
 4. Tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 5. Adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 15. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztató valamely pontja nem egyértelmű, kérjük, írja meg az csillagkaputanoda@gmail.com e-mail címre és munkatársaink igyekeznek mielőbb választ adni felmerült kérdésére.

Az itt leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Honlapján elérhető szolgáltatásokat megfelelő színvonalon, a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítsa:

 1. a Felhasználókkal történő kapcsolattartást megkönnyítse,
 2. hírlevél-szolgáltatást nyújtson a feliratkozók számára,
 3. a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikációt lehetővé tegye,
 4. adott esetben bizonyos szolgáltatásokat személyre szabottan nyújtsa, ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. §

bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), meghatározott iránymutatások alapján kerül sor;

 1. A Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint, törvény alapján kerülhet sor.
 2. A Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 3. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 4. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4. SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

 1. Név: Csirke Emőke Laura
 2. Székhely: 9027, Győr, Kölcsey u. 12. 2.em/7.
 3. Képviselő: Csirke Emőke Laura
 4. Adószám: 43747964-1-28
 5. E-mail: csillagkaputanoda@gmail.com
 6. Cégjegyzék szám:

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. A Felhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését a csillagkaputanoda@gmail.com e-mail címre küldött kérelmével. A törlés időpontja a Felhasználó kérelmének (törlési, regisztráció megszüntetési igényének) beérkezésétől számított 8 munkanap.
 2. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni.
 3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő naplózott adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, a Honlap böngészése, ill. a munkafolyamat végéig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 1. Technikai adatok
  A honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre un. log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. 
 2. Regisztráció során kötelezően megadandó adatok köre
  A honlap böngészése folyamán biztosított regisztráció és hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a bizalmasan kezeljük, a regisztrációhoz, feliratkozáshoz név és e-mai cím szükséges. 
 3. További adatok
  A honlap böngészése folyamán biztosított regisztráció és/vagy információ kérés során a Szolgáltató nem kötelező adatok megadását is kérheti, mint például: születési dátum. Ezen adatok megadása nem kötelező, a Felhasználó döntésén és előzetes beleegyezésén alapul. Ezen adatokat a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásának megfelelő működésének biztosítása céljából használja fel.,

SÜTIK (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Cookie

Részletek

Név és lejárat

Cookie információ

Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét.

Cookie Law = 1 év

Rendszer süti

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

PHPSESSID = amíg a böngésző nyitva van

Google Analytics

Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.)

__utma = 2 years
__utmb = 30 minutes
__utmc = End of browser session
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years

Facebook konverziós pixel

A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál:
https://www.facebook.com/policy.php

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

Facebook pixel

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

Google remarketing

A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítsétével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 1. A Szolgáltató külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.
 2. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
 3. Szolgáltató adatfeldolgozót, adatfeldolgozókat (pl.: rendszerüzemeltető, könyvelő stb.) vehet igénybe.

Adatfeldolgozó megnevezése:

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics) külső szerverek segítik. A Google mindent megtesz az adatok védelme érdekében, melyekről bővebb tájékoztatást kaphat weboldalukon:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/

A cég adatai:

 • Google LLC
 • 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
 • https://www.google.hu

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A honlappal kapcsolatban lévő személyes adatkezeléseket a Szolgáltató shared hosting megoldáson keresztül végzi, melyet a DotRoll Kft. biztosít.

Tárhelyet szolgáltató adatai: Sybell Informatikai Kft.

 • Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B , Magyarország
 • Adószám: 25859502242
 • Telefon: 06 1 707 6726 
 • E-mail: info@sybell.hu

A hírlevélfeliratkozásokat az E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. webgalamb rendszere biztosítja.

 • Iroda: 1106 Budapest, Fehér út 10.
 • Telefon: +36-20/222-0011 
 • E-mail: kapcsolat@webgalamb.hu 
 • Weboldal: www.webgalamb.hu

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.:

 • Székhely és postázási cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 
 • Adószám: 14032868-2-42 
 • Cégjegyzékszám: 01-10-046975 
 • Bankszámlaszám: 10701551-67405024-51100005 
 • Telefonszám: +36 30 555-1100 
 • Fax: +36 1 999-1750 
 • E-mail: info@ens.hu 
 • Weboldal: www.ens.hu 

A levelek biztonságos kiküldését az Amazon Web Services, Inc Írországi szerverein biztosítja.

 • A cég adatai:
 • Amazon Web Services, Inc.
 • P.O. Box 81226
 • Seattle, WA 98108-1226
 • http://aws.amazon.com

A Szolgáltató olyan szervezési, szervezeti és műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonsági védelméről, mely megfelelő védelmi és biztonsági szintet nyújt az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak.

Az interneten továbbított adatok protokolltól függetlenül sérülékenyek lehetnek a hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen és ehhez hasonló fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz. A Szolgáltató a rendszereket figyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést felfedjen, nyomon követhessen és lereagáljon, mely a hiba esetleges elhárításán túl a biztonsági óvintézkedések fejlesztését is jelentheti.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Csirke Emőke Laura, 9027 Győr, Kölcsey u. 12 2.em/7.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

HÍRLEVÉL

Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelekben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően

Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a

Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a

Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  

10. Bírósághoz Fordulás Joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 8.11 Adatvédelmi hatóság eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefonszám: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu